Loading...

นโยบาย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นใจของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัย จะได้นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ

กฎหมายที่ควรรู้ฯ

กฎหมายที่ควรรู้ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

พระราชบัญญัติ / กฎกระทรวง / ประกาศ / การกำหนดแบบฟอร์ม