Loading...

หน่วยงาน/บริการ

งานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที

มีหน้าที่ดูแลรับผิดชอบการจัดการห้องเรียน อาคารบรรยายรวม อาคารเรียน และการจ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง...

รายละเอียด
งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม

รายละเอียดหน้าที่รับผิดชอบด้านการออกแบบ การบริหารงานก่อสร้าง ควบคุมงาน ปรับปรุงและการซ่อมแซมอาคารสถานที่ สภาพแวดล้อม...

รายละเอียด
งานรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ

มีหน้าที่ดำเนินงานด้านการรักษาความปลอดภัย และการอำนวยจราจร  ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจในการรักษาความปลอดภัย...

รายละเอียด

มีเรื่องร้องเรียน พบเหตุขัดข้อง SCAN เลย

 

 

ประกาศ

กรมธรม์ความเสี่ยงภัยอาคารสถานที่ ของ  มธ.ศูนย์รังสิต ปีงบประมาณ 2566

 1. กรมธรรม์ความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน มธ.ศูนย์รังสิต ปี 2566

 2. กรมธรรม์ความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก มธ.ศูนย์รังสิต ปี 2566

 พบเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนจากกรมธรรม์ประกันภัย  

ติดต่อ รัศมี  จันทร์รุ่งเรื่อง  โทร. 0813566375      (โทรศัพท์ภายใน (82) 1912  หรือ 1915

 ________________________________

จ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก มด แมลง และหนู ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ 2565

1.  รายละเอียด/ขอบเขต งานจ้างเหมาดูแลกำจัดปลวก มด แมลง และหนู

2.  ตารางการเข้าปฏิบัติงานของบริษัทฯ

ติดต่อขอรับบริการ/ไม่ได้รับความสะดวก 

ติดต่อ วรวิทย์  อุดมบุณยลักษณ์  โทร. 089 1077653  (โทรศัพท์ภายใน (82) 1930   หรือ 1924 (จิระเดช)

 

 

โครงการบริหารจัดการขยะ

การตั้งธนาคารขยะรีไซเคิลเป็นแนวทางหนึ่งซึ่งก่อให้เกิดการคัดแยกขยะอย่างเป็นระบบโดยการนำขยะที่คัดแยกมาฝากธนาคารลักษณะเดียวกับธนาคารทั่วไปซึ่งจะมีร้านรับซื้อของเก่ามารับซื้อขยะจากธนาคารอีกทีหนึ่ง รายได้จากการบริหารจัดการจากการกำหนดราคาที่แตกต่างของราคารับซื้อและราคาจำหน่ายให้กับสมาชิก

รายละเอียด
ความปลอดภัยอาชีวอนามัย

เพื่อให้มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นมหาวิทยาลัยที่มีการจัดการความปลอดภัยที่เป็นมาตรฐาน โดยมุ่งหวังให้เกิดความมั่นใจของนักศึกษา บุคลากร ชุมชนรอบมหาวิทยาลัย และผู้มาติดต่อ และเพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องได้ตระหนักถึงความสำคัญของการจัดการความปลอดภัย จะได้นำไปเป็นแบบอย่างเพื่อให้เกิดผลดีต่อตนเองและประเทศชาติ

รายละเอียด
การจัดการพลังงาน

เพื่อให้เกิดประสิทธิผลในการอนุรักษ์พลังงาน อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงประกาศนโยบายอนุรักษ์พลังงาน เพื่อให้ทุกศูนย์การศึกษาและเจ้าหน้าที่ทุกคน เข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการจัดการพลังงานในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด โดยให้ถือเป็นหน้าที่หนึ่งในการปฏิบัติงาน

รายละเอียด
มหาวิทยาลัยยั่งยืน sustainable

Thammasat Sustainability

รายละเอียด