Loading...

หน่วยงาน

ผังโครงสร้างหน่วยงาน

1.  งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

2.  งานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ

3.  งานบริหารสำนักงาน และบริหารอาคารสถานที่

4.  หน่วยธุรการกลาง

 

 

ลักษณะงาน

ลักษณะงานและขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบ

               กองบริหารศูนย์รังสิต เป็นหน่วยงานกลางมีหน้าที่ในการให้บริการและการดำเนินงานตามนโยบายของผู้บริหารมหาวิทยาลัย ในการปฏิบัติงานด้านอาคารสถานที่  ระบบสาธารณูปโภค การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย การรักษาความสะอาดและสิ่งแวดล้อม บริหารจัดการที่ดินทั้งที่เป็นที่ดินของมหาวิทยาลัยและที่ดินของราชพัสดุ  การก่อสร้างอาคารสถานที่ และระบบต่างๆ ตามผังแม่บทด้านกายภาพ การออกแบบคุมงาน  การบริหารจัดการอาคารสถานที่  การบำรุงรักษาอาคารสถานที่ การควบคุมดูแลการใช้พลังงานไฟฟ้า ประปา  และการใช้งานระบบโทรศัพท์  การรักษาสภาพแวดล้อมเพื่อสนับสนุนให้การดำเนินกิจกรรมงานภารกิจของมหาวิทยาลัยให้บรรลุตามเป้าหมายและมีประสิทธิภาพตลอดจนให้บริการด้านเอกสาร เช่น การจัดส่งเอกสารและไปรษณียภัณฑ์ การบริการข้อมูลข่าวสารของมหาวิทยาลัยการจัดเวียนหนังสือเวียนต่างๆ ดูแลการใช้ห้องประชุมและจัดเลี้ยงในการประชุม การประชาสัมพันธ์ข่าวสารและการสร้างภาพพจน์ที่ดีแก่มหาวิทยาลัย การสนับสนุนการดำเนินงานของสภาอาจารย์และสภาข้าราชการ การให้บริการด้านยานพาหนะและขนส่งมวลชนภายในศูนย์รังสิต กำกับดูแลรถประจำทาง ขสมก. รถสองแถว รถตู้ที่ให้บริการ  รวมทั้งรถสวัสดิการรับส่งบุคลากรของ มธ. ดูแลและประสานงานกับโรงเรียนสวัสดิการของมหาวิทยาลัย การจัดสวัสดิการร้านอาหารและซุ้มอาหารในส่วนที่ได้รับมอบหมาย และควบคุมดูแลร้านค้าในศูนย์ธุรกิจและบริการ ภายในศูนย์รังสิต

              การแบ่งส่วนราชการของกองบริหารศูนย์รังสิต ภายใต้การกำกับดูแลของรองอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืนและบริหารศูนย์รังสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิต  ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายความยั่งยืน ผู้อำนวยการกองบริหารศูนย์รังสิต เป็นผู้รับผิดชอบนโยบาย โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในกองบริหารศูนย์รังสิต แบ่งออกเป็น 3 งาน 1 หน่วย  ดังนี้

 

            1. งานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่

                        - หน่วยสนับสนุนและจัดการห้องเรียน

                        - หน่วยบริหารอาคารสถานที่

                        - หน่วยพิธีการและห้องประชุม

                        - หน่วยบริหารสำนักงานและสวัสดิการ

                        - หน่วยสนับสนุนกิจกรรมสภาอาจารย์และสภาพนักงานมหาวิทยาลัย

           2. งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

                        - หน่วยออกแบบและบริหารงานก่อสร้าง

                        - หน่วยประปาและบำบัดน้ำเสีย

                        - หน่วยไฟฟ้า

                        - หน่วยอิเล็คทรอนิคส์และการสื่อสาร

                        - หน่วยสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน

                        - หน่วยอาชีวอนามัย ความปลอดภัยในการทำงานและระบบปรับอากาศ

           3. งานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ

                       - หน่วยรักษาความปลอดภัย

                       - หน่วยจราจร

                       - หน่วยบริการยานพาหนะและขนส่งมวลชน

           4. หน่วยธุรการกลาง

                       - ด้านสารบรรณกอง

                       - ด้านงบประมาณ การเงิน และพัสดุ

                       - ด้านบริหารบุคคล