Loading...

ติดต่อ กองบริหารศูนย์รังสิต

กองบริหารศูนย์รังสิต

อาคารสำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

99 หมู่ 18  ต. คลองหนึ่ง  อ. คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12121

โทร. 1900 - 1901

 

เบอร์โทรศัพท์ติดต่อหน่วยงานภายใน

งานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่

หัวหน้างาน 1911

ธุรการงาน 1912

จองห้องประชุม  (มยุลี)1915

ห้องประชุมโดมบริหาร 1188

ห้องประชุมปรีดี พนมยงค์ 1995

ห้องประชุมสำนักงานอธิการบดี 1187

ธุรการห้องเรียน SC (วิภารัตน์) 5015

หน่วยโยธา (วรวิทย์) 1921

ธุรการห้องเรียนปิยชาติ (อัมภาพันธ์) 7515

ธุรการหน่วยบริหารสำนักงาน  (โสภิดา) 1115 ,  เตือนใจ (1113),  

ห้องรับส่งเอกสาร (ธมนณัฏฐ์, มานัส,สุริยา) 1116

ห้องถ่ายเอกสาร 1114

หน่วยธุรการกลาง (สมศรี, สุพรรษา,ไพศิษฏา, วรัฐนันท์) 1929, 1907,1904

หน่วยสภาอาจารย์และสภาพนักงาน  (กิตติมา )1997, ณภพ 1989

งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภค และสิ่งแวดล้อม

หัวหน้างาน (วัฒนพงษ์)1922

ธุรการงาน (สุธาทิพ, อรัชมณกร 1928 ,1922

หน่วยบำบัดน้ำเสีย (ธนภัทร) 1926,2313

หน่วยประปา (ธีรวัฒน์) 1930,1198

หน่วยก่อสร้างและออกแบบ 1924

หน่วยสวน (เอกชัย)1914 ,ลันทม 5012-5

หน่วยไฟฟ้า (ประพิศ,วัลลภ) 1925, (กรณ์) 1931

หน่วยอิเล็คทรอนิคส์  (จุมพล) 1927, (วิโรจน์) 2333

หน่วยสิ่งแวดล้อม (ศราวดี,พงษ์พันธ์) 1200,  (ธุรการ) 1918

งานรักษาความปลอดภัย จราจร และยานพาหนะ

หัวหน้างาน (เทอดไทย) 1932

รักษาความปลอดภัย (เกรียงไกร  , ภูริชนิทน์ , กชสร) 1934-3

ห้องศูนย์รักษาความปลอดภัย (รวม) 1234, 1000

หน่วยยานพาหนะ (วิฑูร) 1124

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Title 3

Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.   Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.  Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.  Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn. Lorem ipsum dolor sit amet, consecteur adipiscing elit. Cras vitae est a sem faycubys oretuyn.