มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

Contact Us

      กองบริหารศูนย์รังสิต อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต          99 หมู่18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121           โทร.02 564 4440 - 59

เบอร์โทรภายในแต่ละหน่วยงาน

1.งานบริหารสำนักงานและบริหารอาคารสถานที่  โทร: 1911,1912,1915

รายละเอียดแบบฟอร์มขอใช้บริการ แบบฟอร์ม   

2.งานพัฒนากายภาพ ระบบสาธารณูปโภคและสิ่งแวดล้อม  โทร: 1922,1923

3.งานรักษาความปลอดภัย จราจรและยานพาหนะ  โทร: 1234,1000 / 

เกี่ยวกับการใช้รถ :1156 รายละเอียดแบบฟอร์มขอใช้บริการ แบบฟอร์ม  

4.หน่วยธุรการกลาง  โทร: 1904 ถึง 1907